Театр Театр им. Г. Шавгулидзе - Сахиоба

Театр им. Г. Шавгулидзе - Сахиоба

Театр
    • Надзаладеви, пр. Guramishvili, 12
      • 261 84 26,
      • 261 84 13