მუზეუმი საქართველოს ებრაელთა ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი

საქართველოს ებრაელთა ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი

მუზეუმი
    • ძველი თბილისი, ანტონ კათალიკოსის, 3
      • +995 32 98 90 62