Одеон

Кинотеатр
    • Глдани, ул. Khizanishvili, 29
      • 57 95 79,
      • 34 16 50